Asbestipurkutyön tilaus – mitä on hyvä huomioida?

Asbestia voi löytyä putkiremontin tai vaikkapa huoneistoremontin yhteydessä. Purkutyöt tulee teettää aina ammattilaisella, koska kyseessä on luvanvarainen työ purettavan aineen vaarallisuuden takia. Mitä on hyvä huomioida asbestipurkutyötä tilattaessa?

Asbestipurkutyölupa ja luotettavuus

Asbestipurkutöitä voi tehdä yrityksien lisäksi yksityiset henkilöt, elinkeinoharjoittajat, osuuskunnat tai julkisyhteisöt. Asbestipurkuluvan voi siis saada käytännössä kuka tai mikä taho vain. Luvan saamisen helppous ja siten tekijöiden kirjavuus voi aiheuttaa hämmennystä kenet valita luotettavaksi asbestityön tekijäksi.

Seuraavia asioita on kuitenkin hyvä huomioida toimijan luotettavuuden osalta hoitaa purkutyöt vastuullisesti ja asianmukaisesti:

• Asbestipurkutyöluvan voimassaolon voi tarkastaa helposti aluehallintaviraston sivuilta

• Asbestipurkuluvan saa helposti, joten asbestipurkua tilattaessa on hyvä huomioida muutakin kuin pelkkä lupa asbestin purkamiseen.

• Luvan haltijan kuuluminen Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liittoon SAP ry:hyn lisää myös toimijan luotettavuutta vastuulliseen tapaan toimia ja hoitaa haitta-ainetyö asianmukaisesti.

• Tilaajavastuutiedot on hyvä tarkastaa aina uuden urakoitsijan työn tilauksen yhteydessä. Tilaajavastuutiedot antavat osviittaa yrityksen kyvykkyydestä toimia lainmukaisesti.

Purkutyön hinta

Työ on aina hyvä kilpailuttaa. On hyvä kuitenkin huomioida, että halpa tai kallis hinta ei kerro välttämättä koko totuutta.

Asioita, joita on hyvä huomioida asbestipurkutyön hintaa tarkasteltaessa eri tarjouksien välillä:

• Tärkeää on keskittyä siihen, mitä tarjous sisältää ja etenkin, miten työ tehdään.
• Toimija voi säästää nimittäin huomattavia summia siinä, miten työ tehdään:
• Kahden samanhintaisen tarjouksen tapauksessa voi olla luotettava ja epäluotettava toimija
• Epäluotettavan toimijan tapauksessa voi tarjouksessa olla jätettynä pois lakisääteisiä työvaiheita tai työvaiheet tehdään epäasianmukaisesti
• Työn tilaaja ei välttämättä ole edes tietoinen vaadittavista monista eri työvaiheista ja sisällöistä, joita ei tiedä lakisääteisiksi eli tilaaja ei välttämättä osaa edes vaatia asianmukaista työn suorittamista.

Purkutyölaitteisto

Tekijöiden ja kustannuksien muodostumisen lisäksi on hyvä varmistaa, että toimijalla ovat laitteistot vaadittavan työn mukaiset ja tarkastukset on tehty lakisääteisesti. Laitteiston ylläpidossa ja etenkin soveltuvuudessa voi olla huomattavia eroja ja moni toimija voi säästää terveyden kustannuksella laitteiston huollossa, ylläpidossa tai soveltuvuudessa.

Miten siis tietää onko toimijan laitteisto ajan tasalla ja asianmukaiset?

• Toimijalta on hyvä pyytää selvitystä ilmankäsittelylaitteiden tiiviysmittauksista – mittaukset ovat lakisääteiset ja oleellisia purkutyön turvallisuuden suhteen (huoltamaton laitteisto voi pöllytä asbestikuituja ympäristöön)
• Luvista, hintojen erittelystä ja yleisvaikutelmasta saa varmasti osviittaa toimijan purkulaitteiston ja esimerkiksi osastointivälineiden asianmukaisuudesta – epäilykset toimijan tarkempien tietojen vajavaisuuksista voi kertoa myös, ettei työtä tulla tekemään oikealla ja asianmukaisella laitteistolla

Asbestityön asianmukaisen suorittamisen merkitys

Mikä merkitys näillä kaikilla edellä mainituilla seikoilla on lopputuloksen kannalta? Toimijoissa voi olla huomattavia eroja, kun asbestipurkulupa myönnetään helposti. Näin myös eri toimijoiden määrä ja kirjava valikoima aiheuttaa laadullisia eroja työn lopputuloksen kannalta.
Työn tilaaja ei välttämättä erota tuleeko työ suoritettua lain ja asetuksien sekä määräyksien mukaisesti, jos itse ei ole perehtynyt tarkemmin asbestilainsäädäntöön.
Asbestityön asianmukaisen suorittamisen merkitys on ennen kaikkea tekijöiden ja esimerkiksi asuinkohteessa asuvien turvallisuuden suojaaminen. Asbesti on erittäin haitallinen materiaali ihmiselle ja haitalliset vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.
Terveydelle ei voi asettaa hintaa, mutta sillä ei myöskään saa tehdä tulosta työntekijöiden tai asukkaiden terveyden kustannuksella. Ammattimaisesti suoritetut asbestityöt ovat kaikkien etu.

Laadukas asbestityön suoritus ei ole:

• Työn suorittaja ottaa itse oman tehdyn työnsä jälkeen ilmanäytteen –> mittauksen luotettavuus voi kärsiä
• Ilmanäytemittaukset kyseenalaisin keinoin –> ilmanäytteenoton ohjeita ei noudateta tai jätetään vaiheita pois
• Likainen osastointi johtuen väärästä ilmanäytteestä –> asbestia yli sallitun määrän
• Asukkaille ja seuraavalla urakoitsijalle riskialtistus huonosti tehdyn asbestityön jälkeen
• Eri osapuolien – eli ihmisten – terveyden vaarantaminen huonosti tehdyn asbestityön takia
• Työpiste jätetty siivottomaksi –> seuraavan työn jatkajan työ vaikeutuu

Laadukas asbestityön suoritus on:

• Oikein suoritettu ilmanäyte puolueettomalla osapuolella
• Työntekijän terveys ja luotettava purkutyö asbestipurkutoimijan toiminnan keskiössä
• Purkutyön turvallinen suorittaminen –> riskitöntä itse purkutyön tekijöille ja seuraavalle työvaiheen tekijälle
• Siisti ja puhdas ympäristö asbestipurkutyön jälkeen
• Seuraava tekijä voi jatkaa helposti ja huolettomasti omaa työvaihettaan

Työn laadulla on eroa – ota selvää asbestipurkutyön tekijästä!

Työ voidaan myös suorittaa siten, että seuraavan työvaiheen tekijä voi jatkaa töitään helpostiTyö voidaan myös suorittaa siten, että seuraavan työvaiheen tekijä voi jatkaa töitään helposti

Haluatko tietää lisää esimerkiksi asbestipurkutyön eri vaiheista?
Asbestipurkutyön tietopaketti >>

Asbestipurkua luotettavasti vuosikymmenien kokemuksella

Suomen Asbestitekniikka Oy on yksi Suomen suurimmista asbestipurkutyön ammattilaisista. Yritys toteuttaa asbestisaneerauksia vuosittain sadoissa kohteissa, ja sillä on ollut asbestipurkutyölupa voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1992 lähtien.

Laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. vahinkosaneerausyritykset, huoneistoremontteja (mm. keittiö- ja kylpyhuoneremontteja) tekevät yritykset, LVI-alan yritykset, rakennus- ja saneerausliikkeet, isännöinti- ja kiinteistönhuoltoliikkeet, julkinen sektori sekä yksityishenkilöt.